TO TOP

介绍

草津温泉観光協会

草津温泉观光协会

营业时间
8点30分-17点30分
电话号码
0279-88-0800
官方网站
www.kusatsu-onsen.ne.jp
电子邮件地址
you-love@kusatsu-onsen.ne.jp

草津温泉旅館協同組合

草津温泉旅馆协同组合

营业时间
9点-18点
电话号码
0279-88-3722
官方网站
www.yumomi.net
电子邮件地址
asp.hotel-story.ne.jp/mail/yumominet/inquiry/

草津町(観光課)

草津町(观光科)

营业时间
8点30分-17点15分
电话号码
0279-88-7188
官方网站
www.town.kusatsu.gunma.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html
电子邮件地址
webmaster@town.kusatsu.gunma.jp
草津 Green Heights 草津 Highland